یا علی مدد

 

صدای کردار, از صدای بلندتر است.

                دانستن کافی نیست, باید اقدام کرد.

                                خواستن کافی نیست, باید کاری کرد.

 

 

  باشد.........

باشد از امروز جفایی نکنیم                 گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

 خود بتازیم به هر درد که از دوست رسد          بهرِ بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

 جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم            شِکوه از غیر، خطا هست خطایی نکنیم

 یاور خویش بدانیم خدایاران را                      جز به یاران خدادوست وفایی نکنیم

  باشد اگر خاطرمان تنها ماند                طلب ز هر بی سر و پایی نکنیم

 گر که دلتنگ از این فصل غریبانه شدیم           تا بهاران نرسیده است هوایی نکنیم

 گِله هرگز نبُود شیوه ی دلسوختگان                با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

  باشد اگر شاخه گلی را چیدیم                وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

 پر پروانه شکستن هنر انسان نیست                گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

 و به هنگام نیایش سرسجاده ی عشق              جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

 مهربانی صفت بارز عشاق خدا ست                  باشد از این کار اِبایی نکنیم

/ 0 نظر / 18 بازدید